Druki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Druki do pobrania.

W dziale tym zamieszczamy najważniejsze druki, formularze i deklaracje w formie plików PDF oraz DOC do pobrania i wydruku...


Wydział Finansowy

Deklaracja podatku od nieruchomości,

Deklaracja podatku rolnego,

Deklaracja podatku leśnego,

Informacja o podatku od nieruchomości,

Informacja o podatku leśnym,

Informacja o podatku rolnym,

DT1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych, DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1,

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Termin składania wniosków 1.02.2019 – 28.02.2019r.),

Załącznik do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

 

 

Wydział Funduszy Pomocowych Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wniosek o Warunki zabudowy,

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu,

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o brak miejscowego planu,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji,

+ Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- Informacja

- Oświadczenie o prawie do dysponowania pojazdem

- Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie transportu osób taksówką

- Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób taksówką

- Wniosek o aktualizację danych

- Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  w zakresie przewozu osób taksówką

+ Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 

- Informacja

- Wniosek o wydanie uzgodnienia

- Mapa - podkład do tworzenia schematów połączeń komunikacyjnych – miasto

- Mapa - podkład do tworzenia schematów połączeń komunikacyjnych – gmina

- Rozkład jazdy - blankiet

 

Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zgłoszenie o wycięcie drzew,

Wniosek o wycięcie drzew,

Wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpyłowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota/psa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa na rok 2017”.

Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na rok 2017”

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Włoszczowa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Zgłoszenie eskploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Rezerwacja miejsca handlowego na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej

Zarządzenie nr 0050.24.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji, wysokości, sposobu poboru opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej.

Wniosek o rezerwację miejsca handlowego na targowisku miejskim

Umowa Rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim

Plan targowiska


Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu napojów alkoholowych

Zawiadomienie o ustaleniu czasu pracy

 

Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o wydanie aktów

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, ( Wniosek należy wydrukować dwustronnie oraz przy użyciu ustawienia "Drukuj w rozmiarze rzeczywistym".)

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ZUS lub KRUS

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla dziecka)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla siebie)

Pisemna deklaracja dot. obywatelstwa - do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu Eurowybory 2019

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu

Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o udostępnienie danych